کنترل کیفیت جوش فورجینگ

کليه عمليات جوشکاری و آماده‌سازی در اين روش می‌بايست زير نظر افراد آموزش ديده و داراي گواهينامه آموزشی معتبر انجام گيرد. متخصصين و بازرسين آموزش ديده تنها مجاز به کنترل کيفيت و تشخيص موارد و عيوب رايج در حين کار مي باشند.

 

- کنترل چشمی :

 

اولين راه کنترل کيفيت جوش کنترل عينی آن ميباشد يعنی با نگاه کردن به شکل ظاهری جوش می توان تا حدودی از کيفيت ظاهری آن اطمينان حاصل کرد.

معیارهای پذیرش آزمون ظاهری برای جوشکاری فورجینگ بر اساس استاندارد JIS Z 3120 بصورت زیر می‌باشد :

 

1- قطر گرده ایجاد شده ناشی از جوشکاری فشاری گازی باید حداقل معادل 4/1 قطر فلز پایه باشد.

2- طول گرده جوش ایجاد شده ناشی از جوشکاری فشاری گازی باید حداقل معادل 1/1 قطر فلز پایه باشد.

3- جابه جایی سطح )S( جوشکاری فشاری گازی نباید بیشتر از  قطر فلز پایه باشد.

4- میزان لنگی یا خروج از مرکز محور مرکزی )e( در جوش گازی فشاری نباید بیشتر از  قطر فلز پایه باشد.

5- تحدب جزئی محور مرکزی H( در جوشکاری گازی فشاری نباید بیشتر از  قطر فلز پایه باشد.

 

 

ادامه توضیحات تکمیلی در دوره های آموزشی...

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آموزشگاه جوشکاری فورجینگ اتصال جوش می باشد .